Home PR News มกธ.จัดเวิร์คช็อป ‘สอนดี นวัตกรรมการสอนและการสื่อสาร’ ตอบโจทย์การศึกษายุคใหม่

มกธ.จัดเวิร์คช็อป ‘สอนดี นวัตกรรมการสอนและการสื่อสาร’ ตอบโจทย์การศึกษายุคใหม่

by admin

“ม.กรุงเทพธนบุรี” จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สอนดี นวัตกรรมการสอนและการสื่อสาร” มุ่งพัฒนาคณาจารย์ ตอบโจทย์การศึกษายุคใหม่

ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) และ รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ร่วมเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สอนดี นวัตกรรมการสอนและการสื่อสาร” ให้กับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พร้อมทั้งมอบนโยบายหลักปฏิบัติด้านการสอนที่ดี เพื่อให้เป็นแนวทางในการดำเนินงานตามภาระหน้าที่ด้านการจัดการเรียนการสอน โดยมุ่งหมายให้เกิดผลพวงและประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนอีกด้านหนึ่งด้วย

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการดังกล่าวมีเป้าประสงค์ที่สำคัญ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ ทุกคณะ ทุกหลักสูตรให้มีความพร้อมในการพัฒนาองค์ความรู้ และเกื้อหนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกันในเรื่องนวัตกรรมการสอนและการสื่อสาร ตลอดจนช่วยกระตุ้นให้คณาจารย์สามารถนำองค์ความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องไปถ่ายทอดให้แก่นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด 

นอกจากนี้ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สอนดี นวัตกรรมการสอนและการสื่อสาร” มีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “คนรุ่นใหม่ที่องค์กรต้องการในศตวรรษ 21” และหัวข้อ “การสอนและการสื่อสารที่ตอบโจทย์การศึกษายุคใหม่”

โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี อาจารย์พิเศษ คณะรัฐศาสตร์ และ ผศ.ดร.กมลมาลย์ ไชยศิริธัญญา  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ทั้งนี้ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการดังกล่าวมีกิจกรรม Workshop “เปลี่ยนการสอนและการสื่อสาร พลิกโฉมใหม่ให้คณะเรา” โดยคณาจารย์ผู้เข้าสัมมนาร่วมระดมสมองตามกลุ่มคณะต่างๆ และสถาบันการศึกษาในเครือ เพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีด้านการสอนและการสื่อสาร ซึ่งก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิด องค์ความรู้ และประสบการณ์ สามารถนำไปเป็นแนวปฏิบัติงานร่วมกันด้านการจัดการเรียนการสอนอีกด้วย

ในการนี้ ผู้บริหาร คณาจารย์ทุกคณะ ทุกหลักสูตร ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ อย่างพร้อมเพรียง ณ ศูนย์ปฏิบัติการ การโรงแรมและการท่องเที่ยว ชั้น 2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2567

Related Articles

Leave a Comment