Home PR News มกธ.ติวเข้ม! อัพสกิลครู ‘รร.สาธิตกรุงเทพธนบุรี’ ตอบโจทย์การศึกษายุคใหม่

มกธ.ติวเข้ม! อัพสกิลครู ‘รร.สาธิตกรุงเทพธนบุรี’ ตอบโจทย์การศึกษายุคใหม่

by admin

อธิการบดี มกธ.ติวเข้มบุคลากร จัดเวิร์คช็อป “อัพสกิล” ครูโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี มุ่งพัฒนาการสอน-นวัตกรรม การสอนและการสื่อสาร ตอบโจทย์การศึกษายุคใหม่

ศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) พร้อมด้วย รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ ดร.ณัชชา ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการบริหารโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ร่วมเปิดโครงการสัมมนา “Upskill ครูโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี” ให้กับคณาจารย์ของโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี พร้อมทั้งมอบนโยบายประจำปีการศึกษา เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรใช้เป็นหลักปฏิบัติด้านการจัดการเรียนการสอนที่ดี อีกทั้งเป็นแนวทางในการดำเนินงานตามภาระหน้าที่ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน โดยมุ่งหมายให้เกิดผลพวงและประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนทุกระดับอีกด้วย

นอกจากนี้ รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ และ ดร.ณัชชา ได้บรรยายแนวคิด หลักการการเป็นครูที่ดี กฎ ระเบียบ ในการปฏิบัติงาน รวมถึงขอบเขตการทำงานด้านต่างๆ เพื่อให้บุคลากรของโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีได้เข้าใจหลักปฏิบัติ และการทำงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้เกิดการบูรณาการณ์การประสานงานร่วมกันของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

โครงการอบรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่มีเป้าประสงค์ที่สำคัญ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคณาจารย์ของโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีทุกระดับ ให้มีความพร้อมในการพัฒนาองค์ความรู้ แนวคิด เทคนิค กลยุทธ์ กลวิธี รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ที่สามารถเกื้อหนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกันในด้านแนวคิด แนวปฏิบัติการสอนที่ดี นวัตกรรม การสอนและการสื่อสาร ตลอดจนช่วยกระตุ้นให้คณาจารย์ทุกคน สามารถนำองค์ความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องไปถ่ายทอดให้แก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด สอดคล้องกับการจัดการศึกษายุคใหม่

สำหรับการสัมมนา Upskill ครูโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี มีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้และเทคนิคพื้นฐานด้านการสอนที่ดี นวัตกรรม การสอนและการสื่อสาร พร้อมทั้งมีกิจกรรม Work Shop “สอนดี นวัตกรรม การสอนและสื่อสาร” ทั้งในระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผศ.ดร.กมลมาลย์ ไชยศิริธัญญา, อาจารย์ชิตเวทย์ จันทศร, ดร.กลิ่นแก้ว มาตา, ดร.ธนาดล สมบูรณ์, ดร.กัญณภัทร หุ่นสุวรรณ, ดร.สมาพร มณีอ่อน และ ดร.นันทวัฒน์ ภัทรกรนันท์

Related Articles

Leave a Comment