Home PR News ‘บัญชีกลาง’ จับมือ ป.ป.ช.ต้านโกงประมูลงานรัฐ! ดัน CPI ไทยขยับขึ้น

‘บัญชีกลาง’ จับมือ ป.ป.ช.ต้านโกงประมูลงานรัฐ! ดัน CPI ไทยขยับขึ้น

by admin

“กรมบัญชีกลาง” เข้มตรวจสอบส่วนราชการ สกัดทุจริตจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พร้อมจับมือสำนักงาน ป.ป.ช. ช่วยสแกนโครงการส่อทุจริตตั้งแต่ต้นน้ำ มั่นใจภาพลักษณ์ CPI ของไทยขยับขึ้น

นางแพตริเซีย มงคลวนิช อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมธรรมาภิบาลระหว่างกรมบัญชีกลางและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่งที่ผ่านมากรมบัญชีกลางได้กำหนดมาตรการและพัฒนาเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง อาทิ การพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) และระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

ทั้งนี้ เพื่อยกระดับการดำเนินงานของภาครัฐให้มีความโปร่งใส ตลอดจนสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริตผ่านการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม และโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Infrastructure Transparency Initiative : CoST) อีกด้วย

เพื่อเป็นการยกระดับการดำเนินงานของภาครัฐให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส รวมทั้งเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐที่อาจเกิดขึ้น ทั้งสองหน่วยงานจึงได้ตกลงเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ได้แก่ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจากระบบ e-GP และข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของภาครัฐ รวมถึงรายงานผลการสังเกตการณ์ในโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม และรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลของคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลโครงการ CoST ที่คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตพิจารณาแล้วพบว่า หน่วยงานของรัฐหรือผู้ประกอบการในโครงการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว ‘มีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต’ หรืออาจนำไปสู่การทุจริตได้จริง เพื่อให้สำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง

“การลงนามความร่วมมือกับ ป.ป.ช. ในครั้งนี้ จะช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ รวมถึงช่วยยกระดับความโปร่งใสของภาครัฐผ่านดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น หรือ CPI ของไทย ให้มีอันดับที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน” อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวในตอนท้าย

Related Articles

Leave a Comment