Home Thailand ปิดตำนาน! ‘สินบนข้ามชาติ’ ป.ป.ช.ฟันบิ๊ก ปตท.สผ. เอื้อ ‘โรลส์-รอยซ์’ งาบพันล้าน

ปิดตำนาน! ‘สินบนข้ามชาติ’ ป.ป.ช.ฟันบิ๊ก ปตท.สผ. เอื้อ ‘โรลส์-รอยซ์’ งาบพันล้าน

by admin

ปิดตำนานสินบนข้ามชาติ ป.ป.ช.ชี้มูลผิดยกกระบิ “จิตรพงษ์” อดีตบิ๊ก ปตท.สผ. รับสินบนเอื้อ “โรลส์-รอยซ์” ทำสัญญาจัดซื้ออุปกรณ์แท่นผลิตกลางโครงการ PTT Arthit มูลค่ากว่าพันล้านบาท พร้อมชง อสส.ฟ้องคดีอาญา ขอให้ริบเงินคืนชาติ

โดยล่าสุด คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติชี้มูลความผิด กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่า นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ กรรมการบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ กับพวก เอื้อให้บริษัท โรลส์-รอยซ์ เอ็นเนอร์จี ซิสเต็มฯ ได้เป็นผู้มีสิทธิเข้าทำสัญญากับ “ปตท.สผ.” ในการจัดซื้ออุปกรณ์ Feed Gas Turbine Compressor สำหรับแท่นผลิตกลางโครงการอาทิตย์ (Project PTT Arthit)

นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการ ป.ป.ช. เปิดเผยว่า คดีดังกล่าวสืบเนื่องจากกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาได้สืบสวนสอบสวนกรณีการจ่ายเงินสินบนของบริษัท โรลส์-รอยซ์ (Rolls-Royce plc) และบริษัทในเครือ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในหลายประเทศ และในการทำข้อตกลงชะลอการฟ้อง ซึ่งรวมทั้งการดำเนินโครงการอาทิตย์ของ ปตท.สผ.ด้วย ซึ่งบริษัท โรลส์-รอยซ์ ได้จ้างตัวกลาง และจ่ายค่าคอมมิชชั่นส่วนหนึ่ง เป็นสินบนแก่เจ้าหน้าที่ ปตท.สผ. เพื่อให้ได้เป็นผู้มีสิทธิเข้าทำสัญญาโครงการดังกล่าว คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงยกเหตุควรสงสัยขึ้นดำเนินการไต่สวน โดยให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.ทั้งคณะ เป็นองค์คณะไต่สวน

ข้อเท็จจริงจากการไต่สวนปรากฏว่า ระหว่างปี 2547-2551 “ปตท.สผ.” ได้ก่อสร้างแท่นผลิตกลางโครงการอาทิตย์ ตั้งอยู่บริเวณอ่าวไทย และมีการจัดหาเครื่องอัดอากาศแบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์กังหันที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง สำหรับใช้ในการป้อนก๊าซจากแหล่งที่มาเข้าสู่กระบวนการผลิต 2 เครื่อง วงเงินงบประมาณ 27,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,000 ล้านบาท โดยคณะกรรมการบริษัท ปตท.สผ. มีมติมอบหมายให้คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ ประกอบด้วย นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์, นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ และนายอนุชา สิหนาทกถากุล เป็นผู้มีอำนาจในการอนุมัติ

ซึ่งในการดำเนินการจัดหา นายเผ่าเผด็จ วรบุตร เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่สายงานพื้นที่นอกชายฝั่ง (TOA) ได้เร่งรัดเพื่อให้มีการออกหนังสือเชิญบริษัทที่จะร่วมประมูล รวมถึงบริษัท โรลส์-รอยซ์ ก่อนที่คณะกรรมการจัดหาของบริษัท ปตท.สผ. ให้ความเห็นชอบ ประกอบกับในการพิจารณาอนุมัติการสั่งซื้อของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ ได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้สั่งซื้อ โดยมีข้อคิดเห็นให้จัดทำตัวเลขเปรียบเทียบราคาที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทสูงสุด เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอีกครั้ง

แต่นายมารุต มฤคทัต กรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการ “ปตท.สผ.” กลับเร่งรัดรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทว่า คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการสั่งซื้อ Feed Gas Turbine Compressor จากบริษัท โรลส์-รอยซ์ ทั้งที่คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจมีมติเพียงเห็นชอบในหลักการให้สั่งซื้อ รวมทั้งนายจิตรพงษ์, นายจุลสิงห์ และนายอนุชา ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ และอยู่ในที่ประชุมดังกล่าวก็ไม่ได้โต้แย้งหรือชี้แจงรายละเอียดแต่อย่างใด

พฤติการณ์จึงเป็นการมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม เพื่อเอื้ออำนวยให้บริษัท โรลส์-รอยซ์ เป็นผู้มีสิทธิเข้าทำสัญญากับ “ปตท.สผ.” ในการสั่งซื้อ Feed Gas Turbine Compressor จำนวน 2 เครื่อง มูลค่าการจัดหารวม 24,663,303 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 900 ล้านบาท)

โดยนายเผ่าเผด็จ ได้รับผลประโยชน์ ตอบแทนจากบริษัท โรลส์-รอยซ์ ซึ่งจ่ายเงินค่าคอมมิชชั่นเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในประเทศสิงคโปร์ และโอนต่อไปยังบุคคลใกล้ชิดของนายเผ่าเผด็จ รวม 300,543 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 10 ล้านบาท อันเป็นการรับทรัพย์สินที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ “ปตท.สผ.”

ดังนั้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วมีมติว่า การกระทำของนายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์, นายอนุชา สิหนาทกถากุล และนายมารุต มฤคทัต มีมูลความผิดทางอาญา ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2502 มาตรา 8 และมาตรา 11 และ พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 มาตรา 12 และการกระทำของนายมารุต มฤคทัต มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง

ส่วนการกระทำของนายเผ่าเผด็จ วรบุตร มีมูลความผิดทางอาญา ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐฯ มาตรา 6 มาตรา 8 และมาตรา 11 พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐฯ มาตรา 5 และมาตรา 12 พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 5 (1) และ (2) ประกอบมาตรา 60 และ พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 103 ประกอบมาตรา 122 และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง

ขณะที่การกระทำของผู้ถูกกล่าวหารายอื่น จากการไต่สวนไม่ปรากฏข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่จะฟังได้ว่าได้กระทำความผิดตามที่กล่าวหา ข้อกล่าวหาไม่มีมูล ให้ข้อกล่าวหาตกไป ทั้งนี้ สำหรับนายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ ได้ถึงแก่ความตายแล้ว สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไป จึงให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบ

โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ส่งรายงาน สำนวนการไต่สวน เอกสารหลักฐาน สำเนาอิเล็กทรอนิกส์ และคำวินิจฉัยไปยังอัยการสูงสุด เพื่อดำเนินคดีอาญา และส่งรายงาน สำนวนการไต่สวน เอกสารหลักฐาน และคำวินิจฉัยไปยังผู้บังคับบัญชา เพื่อดำเนินการทางวินัย ตามฐานความผิดดังกล่าว ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต 2561 มาตรา 91 (1) (2) และมาตรา 98 แล้วแต่กรณีต่อไป

ทั้งนี้ ให้แจ้งอัยการสูงสุด ดำเนินการร้องขอให้ศาลซึ่งมีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี ริบทรัพย์สินรายการเงินสินบนจำนวนรวม 300,543 ดอลลาร์สหรัฐ ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 83 และมาตรา 84 ประกอบมาตรา 93

Related Articles

Leave a Comment