Home PR News มกธ.จับมือ ‘มูลนิธิทันตนวัตกรรม’ MOU พัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการ

มกธ.จับมือ ‘มูลนิธิทันตนวัตกรรม’ MOU พัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการ

by admin

“อธิบการบดี มกธ.” จับมือมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมลงนาม MOU พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการด้านทันตแพทยศาสตร์

ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) และ ศ.พิเศษ ทพญ. ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ประธานกรรมการมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการวิชาชีพด้านทันตแพทยศาสตร์เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็ง ความก้าวหน้าทางด้านการเรียนการสอน การวิจัย เทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อให้เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนาสังคมโดยรวม

ทั้งนี้ ได้มีการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการวิจัยและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อประสานความร่วมมือในการส่งเสริม และพัฒนาการดำเนินงานในมิติต่างๆ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนโครงการพัฒนาที่เกี่ยวข้องร่วมกัน และมุ่งการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างเต็มศักยภาพ โดยมี ศ.ดร.บังอร พร้อมด้วย รศ.ทพ.ทองนารถ คำใจ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มกธ. ,คุณวรวุฒิ กุลแก้ว เลขาธิการมูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ และคุณกมลชนก สกุลประเสริฐ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว

สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในการมุ่งพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในทางสังคม และความต้องการของตลาดแรงงาน โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเชิงกลยุทธแบบบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งผลักดันให้เกิดการเรียนรู้เชิงวิชาการและวิชาชีพในอนาคตอีกด้วย

Related Articles

Leave a Comment