Home Thailand ‘เรืองไกร’ ร้อง ป.ป.ช. ฟัน ‘ครม.’ เซ่นดิจิทัลวอลเล็ต! ส่อทุจริตนโยบาย

‘เรืองไกร’ ร้อง ป.ป.ช. ฟัน ‘ครม.’ เซ่นดิจิทัลวอลเล็ต! ส่อทุจริตนโยบาย

by admin

“เรืองไกร” ร้อง ป.ป.ช. บี้สอบคณะรัฐมนตรี หลังไฟเขียว “ดิจิทัลวอลเล็ต” ส่อทุจริตเชิงนโยบาย-เอื้อทุนใหญ่หรือไม่ ข้องใจ! ทำตามขั้นตอนกฎหมายครบถ้วน ธ.ก.ส.มีอำนาจหรือไม่ ชี้แพลตฟอร์มใหม่ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบหรือไม่ รายละเอียดไม่ชัดเจน

นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยว่า จากการติดตามโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เพิ่งมีมติให้ความเห็นชอบไปเมื่อวันที่ 23 เม.ย.67 นั้น ในเอกสารของหน่วยงานต่างๆ ที่ใช้ในการพิจารณาประกอบการลงมติของคณะรัฐมนตรีมีข้อสังเกตหลายประเด็นที่ควรตรวจสอบ

นายเรืองไกร กล่าวว่า มติ ครม. มีหลายหน่วยงานเสนอความเห็นหรือข้อสังเกตในลักษณะที่ชี้ให้เห็นว่า โครงการดังกล่าวยังมีปัญหาหลายประการ และอาจจะไม่เป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ได้ร่วมกันออกมาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน เมื่อพิจารณาจากหนังสือที่ ป.ป.ช. เคยเสนอต่อ ครม.ไปก่อนหน้านี้ กับข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงบประมาณ, คณะกรรมการกฤษฎีกา, สภาพัฒน์ฯ, ธนาคารแห่งประเทศไทย, สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) จึงมีเหตุที่ควรขอให้ ป.ป.ช. เข้ามาตรวจสอบโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต

กล่าวคือ กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน รวมถึงจัดให้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ และรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวอย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์โดยเคร่งครัดหรือไม่

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแหล่งเงิน โดยการดำเนินโครงการผ่านหน่วยงานของรัฐ จำนวนประมาณ 172,300 ล้านบาท โดยการมอบหมายให้ ธ.ก.ส. ดำเนินโครงการใช่หรือไม่ และเป็นการดำเนินการที่อยู่ในขอบวัตถุประสงค์และในหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายของ ธ.ก.ส. ตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ.2509

ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และกระทรวงการคลังกับ ธ.ก.ส. จะต้องจัดทำแผนบริหารจัดการโครงการ ประมาณการรายจ่าย แหล่งเงินที่ใช้ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการสูญเสียรายได้ และประโยชน์ที่จะได้รับ และเสนอครม. เพื่ออนุมัติในรายละเอียดก่อนดำเนินโครงการตามนับมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วยหรือไม่

รวมถึงกระทรวงการคลังมีการใช้แหล่งเงินงบประมาณประจำปี เป็นแหล่งเงินสำหรับการดำเนินโครงการ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขทางการคลังและกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐ หรือไม่ การดำเนินโครงการในวงเงิน 172,300 ล้านบาท สอดคล้องกับขอบเขตวัตถุประสงค์และกฎหมายการจัดตั้งหน่วยงานที่จะดำเนินการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่

และรายละเอียดโครงการดังกล่าวได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนดำเนินการหรือไม่ การจัดทำแพลตฟอร์มเพื่อใช้ในการดำเนินการโครงการฯ เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นหรือไม่

ครม.ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนและนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมทั้งจัดทำแนวทางหรือมาตรการแก้ไขประเด็นปัญหาหรือความเสี่ยงต่างๆ ให้เป็นรูปธรรมด้วย ก่อนที่ครม.จะพิจารณาให้ความเห็นชอบในกรอบหลักการของโครงการดิจิทัลวอลเล็ตต่อไปหรือไม่ หากไม่มีการมอบหมายก่อนที่ครม.จะลงมติ จะถือว่า ครม.เข้าข่ายฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่

จากข้อสังเกตของ สพร. แสดงว่า ครม.ลงมติไปโดยที่หลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับการออกแบบและพัฒนาระบบเพื่อรองรับการใช้จ่ายและการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับ Open Loop ยังไม่ชัดเจนเพียงพอ การลงมติของครม.จะเข้าข่ายมีความผิดตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือไม่

ในวันนี้ตนจึงได้ส่งหนังสือทางไปรษณีย์ EMS ไปถึง ป.ป.ช. เพื่อขอให้ตรวจสอบว่า โครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต มีความพร้อมที่จะทำจริงหรือไม่ โครงการดังกล่าวมีการฝ่าฝืนกฎหมายและเข้าข่ายการทุจริตเชิงนโยบายหรือไม่ มีเจตนาแอบแฝงเพื่อเอื้อประโยชน์แก่กลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่ หรือไม่ มีการป้องกันการทุจริตตามข้อเสนอแนะของ ป.ป.ช. หรือไม่ ครม.รวมทั้งเจ้าหน้าที่รัฐผู้ใดที่ร่วมกันทำโครงการนี้จะมีความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่

Related Articles

Leave a Comment