Home Thailand ‘ดวงฤทธิ์’ หนุนร่าง พ.ร.บ.อุดมศึกษาฯ ชี้มุ่งพัฒนาคน-ตอบโจทย์การศึกษา

‘ดวงฤทธิ์’ หนุนร่าง พ.ร.บ.อุดมศึกษาฯ ชี้มุ่งพัฒนาคน-ตอบโจทย์การศึกษา

by admin

รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ ได้อภิปรายระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษาฯ โดยพร้อมสนับสนุนร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ เนื่องจากสาระสําคัญ คือการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา ทั้งนี้จากการศึกษาของตนนั้น พบว่ากองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ต่อสถาบันการศึกษา และการพัฒนาประเทศในด้านการศึกษา

สำหรับวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ คือ การพัฒนาให้ประชาชนมีทักษะที่ทันสมัยผ่านมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นในระบบปริญญาบัตร (Degree) หรือระบบประกาศนียบัตร (Non-Degree) ในปัจจุบันหลักสูตรต่างๆ จะต้องมีความทันสมัยต่อสังคมโลก

รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ กล่าวต่อว่า กองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษาจะเป็นกลไกที่สําคัญในการสร้างงานสร้างรายได้ตอบโจทย์ความต้องการของพื้นที่ ความต้องการของผู้เรียน และความต้องการของผู้ประกอบการ ซึ่งทําให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีโอกาสปรับตัว เพื่อรองรับงานรูปแบบใหม่ที่สะท้อนกับความต้องการของสังคม ตรงกับนโยบายของรัฐบาลในหลายนโยบาย อาทิ Ignite Thailand ทั้งการเป็นศูนย์กลางของเมืองท่องเที่ยว ที่จะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านการท่องเที่ยว งานบริการ และความรู้ในด้านภาษา

กองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษาจะพัฒนาทักษะ และให้ทบทวนทักษะ ซึ่งทําให้ประชาชนสามารถทํางานได้ตอบโจทย์ นอกจากนี้ กองทุนฯ ยังสามารถส่งเสริมการพัฒนาทักษะให้สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และปัญหาของแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกัน และยังสามารถส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นเลิศให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อตอบโจทย์การแก้ปัญหาในพื้นที่ ผ่านการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก แก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ปัญหาด้านการท่องเที่ยว

“หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากองทุนพัฒนาการอุดมศึกษาจะเป็นกลไกที่สําคัญในการที่จะใช้องค์ความรู้ มาพัฒนากําลังคนสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประเทศไทย” รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ กล่าวในตอนท้าย

Related Articles

Leave a Comment