Home PR News ‘ดวงฤทธิ์’ หนุนร่างสถาบันวิจัยฯ ช่วยลดงบอุดหนุน-ต่อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์

‘ดวงฤทธิ์’ หนุนร่างสถาบันวิจัยฯ ช่วยลดงบอุดหนุน-ต่อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์

by admin

“รศ.ดร.ดวงฤทธิ์” หนุนร่างสถาบันวิจัยฯ ลดงบอุดหนุนจากรัฐบาลในระยะยาว เสริมศักยภาพงานวิจัยเชิงพาณิชย์ สร้างผู้ประกอบการรายใหม่ให้ประเทศ

รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ ได้อภิปรายระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … ว่า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) มีภารกิจสําคัญ คือการวิจัยคือการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้สู่ภาคอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดหย่อม (SME) และภาคชุมชน เพื่อเป็นการยกระดับขีดความสามารถในเรื่องวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

สาระสําคัญในการแก้ไข พ.ร.บ.ในครั้งนี้ คือ เพื่อที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จะสามารถนําผลงานวิจัยและผลงานนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เป็นการตอบโจทย์ความต้องการของสังคมในปัจจุบัน

ทั้งนี้ ผลดีในการแก้ไข พ.ร.บ.ฉบับนี้ คือทําให้หน่วยงานสามารถลดการพึ่งพางบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล และทําให้งานวิจัยของประเทศไทยมีคุณภาพในเชิงพาณิชย์มากยิ่งขึ้น ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการและความต้องการของภาคเอกชน จะทำให้ประเทศไทยสามารถสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ในด้านวิจัยและนวัตกรรมจากการร่วมทุนกัน โดยใช้ความรู้ด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

Related Articles

Leave a Comment